KWALITEIT en PRIVACY

Registraties

Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat ik gebonden ben aan de beroepscode van het NIP.

Tevens ben ik wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorg-psycholoog (BIG register met bijbehorend tuchtrecht).

  1. BIG-register

  1. Nederlands Instituut voor Pychologen

  1. Beroepscode NIP

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ' (dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet), verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. 

  1. Kwaliteitsstatuut ggz 3.0 (LKS 3.0)

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgevens.

Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die ik over u heb vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Privacystatement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) ingevoerd, als gevolg waarvan Elphin Mijdrecht aan een aantal eisen moet voldoen. Onder andere dat er is vastgelegd wat Elphin Mijdrecht wel en wat zij niet mag doen en welke rechten een betrokkene of cliënt heeft van wie Elphin Mijdrecht de persoonsgegevens verwerkt. Eén en ander kunt u nalezen in het Privacystatement.   

  1. Privacystatement

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt. Door de uitkomsten mee te nemen in de behandeling, kan deze indien nodig tijdig bijgestuurd danwel beëindigd worden. Tevens kan benchmarking plaatsvinden, daarmee worden de behandelresultaten van zorgverleners onderling met elkaar vergeleken.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders binnen de Zorgverzekeringswet verplicht ROM-data aan te leveren (zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders moeten dit doen). De verplichting geldt voor behandelaren van cliënten ouder dan 18 jaar. Voor vrijgevestigde zorgaanbieders, zoals ik, wordt dit geregeld via de Stichting Vrijgevestiden ROMmen (SVR). Ik lever mijn gepseudonimiseerde data aan de SVR aan, zij bewerken het verder en leveren dit vervolgens aan bij de Stichting Benchmark GGZ. De SVR staat garant dat uw gegevens veilig zijn: de data is niet herleidbaar naar een individuele cliënt. Er is een overeenkomst gesloten met de SVR voor aanlevering ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). 

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vind ik erg belangrijk. Mocht u een klacht hebben over mij of mijn werkwijze, probeer dit dan zo snel mogelijk met mij te bespreken. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een andere psycholoog of u kunt overwegen een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling P3NL, onderstaand treft u de folder en het klachtenformulier. 

  1. Klachtenfolder
  1. Klachtenformulier

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u via onderstaande link.

  1. Tuchtcollege

Intervisie en na-/bijscholing

Ik neem deel aan een vaste intervisiegroep die regelmatig samenkomt, indien nodig volg ik supervisie en ik volg geregeld na-/bijscholing om mijn kennis up to date te houden.