WERKWIJZE

Na een telefonisch aanmeldgesprek wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek. Een kind wordt in principe altijd gezien, afhankelijk van de situatie en de leeftijd zal het kind meteen aansluiten bij het eerste gesprek of juist voor een apart gesprek worden uitgenodigd. Tijdens de intakefase die volgt staan we stil bij de klachten en problemen die spelen en bekijken we samen hoe we deze kunnen begrijpen. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld vragenlijsten, spelobservaties of individueel onderzoek. De intakefase kan meerdere gesprekken in beslag nemen. Aan het eind van de intakefase volgt een adviesgesprek waarin ik u mijn bevindingen voorleg en bespreken we hoe verder. 

Wanneer er geen sprake is van een voor vergoeding in aanmerking komende DSM-diagnose (bijv. rouwproblematiek, ouder-kind problemen, levensfaseproblemen of een onduidelijke (NAO) diagnose), dan kan ik u terugverwijzen naar de huisarts of het wijkteam of kunt u op particuliere basis bij mij verder gaan. 

Is er wel sprake van een DSM diagnose die voor vergoeding door gemeente of zorgverzeraar in aanmerking komt (bijv. angststoornis, depressie, dwangstoornis), dan zal er hulp worden geboden in de vorm van één van onderstaande zorg(vraagzwaarte)producten:

- GBGGZ kort (max. 5 gesprekken face to face)

- GBGGZ middel (max. 8 gesprekken face to face)

- GBGGZ intensief (max. 12 gesprekken face to face)

- GBGGZ chronisch (max. 12 gesprekken face to face, maar mag veelal alleen door psychiater uitgevoerd worden)

Aan de hand van de ernst, complexiteit, beperking op het dagelijks leven en het risico van de problematiek wordt bepaald hoe groot de zorgvraag en daarmee welk zorgproduct van toepassing is. Als de situatie van de cliënt verandert, kan het zorgproduct aangepast worden, maar pas nadat uw huisarts u ook opnieuw gezien heeft. Dit kan bijv. als zich tijdens de behandeling een tweede stoornis ontwikkelt, waardoor de behandeling complexer wordt.

Als de situatie zodanig verandert, dat behandeling in de Generalistische Basis GGZ niet meer mogelijk is, wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts. Deze zal de cliënt vervolgens doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Rechtstreeks doorverwijzen vanuit de Generalistische Basis GGZ naar de specialistische GGZ is niet mogelijk.

Ik werk kortdurend, praktisch en klachtgericht. Ik maak gebruik van de volgende behandelmethoden: advisering, begeleiding, gesprekstherapie en spelbegeleiding, ouder- en systeembegeleiding, individuele vaardigheidstrainingen, cognitieve gedragstherapie, schrijftherapie, ontspanning en mindfulness en EMDR bij enkelvoudig trauma of traumagerelateerde klachten. Een gesprek duurt 45 minuten (directe tijd), de indirecte tijd (o.a. verslaglegging) wordt ook meeberekend in de zorgproducten.

Vanaf 1 juli 2013 geldt ook voor psychologen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor verdere informatie kunt u kijken op www.meldcode.nl