WERKWIJZE

Tijdens een telefonisch aanmeldgesprek wordt ingeschat of u bij mij op het juiste adres bent. Zo niet, dan verwijs ik u terug naar uw verwijzer, veelal de huisarts. Zo wel, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek. Een kind wordt in principe altijd gezien, afhankelijk van de situatie en de leeftijd zal het kind meteen aansluiten bij het eerste gesprek of juist voor een apart gesprek worden uitgenodigd. Tijdens de intakefase die volgt staan we stil bij de klachten en problemen die spelen en bekijken we samen hoe we deze kunnen begrijpen. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld vragenlijsten, spelobservaties of individueel onderzoek. De intakefase kan meerdere gesprekken in beslag nemen. Aan het eind van de intakefase volgt een adviesgesprek waarin ik u mijn bevindingen voorleg en bespreken we hoe verder. 

Wanneer er geen sprake is van een voor vergoeding in aanmerking komende DSM-diagnose (bijv. rouwproblematiek, ouder-kind problemen, levensfaseproblemen of een onduidelijke (NAO) diagnose), dan kan ik u terugverwijzen naar de huisarts of het wijkteam of kunt u op particuliere basis bij mij verder gaan. 

Is er wel sprake van een DSM diagnose die voor vergoeding door gemeente of zorgverzeraar in aanmerking komt (bijv. angststoornis, depressie, dwangstoornis), dan kan er hulp worden geboden binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), mits hulp van huisarts, POH-GGZ of evt het lokaal team onvoldoende blijkt te zijn. Tevens wordt gekeken naar zorgvraagzwaarte, complexiteit, de mate waarin de klachten aanhouden / persisteren en tot slot het risico op evt onveilige stiuaties. 

Zowel voor kinderen en jeugdigen tot 18 (via gemeente) als jeugdigen van 18 en ouder (via zorgverzekering) kan er een traject GBGGZ worden gestart. Vanaf 2022 wordt er niet meer in pakketjes (kort, middel, intensief), maar per gesprek (per minuut directe cliëntgebonden tijd) gefactureerd. In de loop van het traject wordt tussendoor ook gevolgd of nog aan de eisen wordt voldaan. 

Als de situatie zodanig verandert, dat behandeling in de GBGGZ niet meer mogelijk is, wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer. Deze zal de cliënt vervolgens doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. 

Ik werk kortdurend, praktisch en klachtgericht. Ik maak gebruik van de volgende behandelmethoden: advisering, begeleiding, gesprekstherapie en spelbegeleiding, ouder- en systeembegeleiding, individuele vaardigheidstrainingen, cognitieve gedragstherapie, schrijftherapie, ontspanning en mindfulness en EMDR bij enkelvoudig trauma of traumagerelateerde klachten. Een gesprek duurt 45 minuten (directe tijd), de indirecte tijd (o.a. verslaglegging) is al meegerekend in het tarief van de directe tijd.

Vanaf 1 juli 2013 geldt ook voor psychologen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor verdere informatie kunt u kijken op www.meldcode.nl